Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów

Wersja do wydrukuWersja PDF
projekt

Od stycznia 2019 r. rozpoczęła się w pięciu szkołach podstawowych realizacja zajęć zorganizowanych w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów”, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosi 1 516 668,48 zł, w tym kwota dofinansowania 1 409 145,48 zł, wkład własny 107 523,00 zł. 

logotypy

Projektem objęte zostały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich, Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Szkoła Podstawowa w Łobudzicach, Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie.

 Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

  • uczniowie szkół podstawowych 
  • nauczyciele,
  • szkoły i placówki oświatowe.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych (zwiększenie ilości zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. Ponadto podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych.

Realizacja działań projektu zakończy się 30.06.2020 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje cyfrowe – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, dydaktyczno - wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego, biologii, przyrody, geografii, rozwijające z: języka angielskiego i matematyki oraz biologia, przyroda, geografia, matematyka, fizyka i chemia drogą eksperymentu. Wszystkie zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. W ramach projektu szkoły otrzymają nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni. Wszystko to przyczyni się do pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji programów nauczania. 

projekt

projekt