Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów w 2020 roku.

Dotacje mogą być przyznane na zadania: z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zelów, w szczególności: organizacja czasu wolnego dla dzieci w formach pozaszkolnych, organizacja wypoczynku gwarantującego bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji letnich; z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności: prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych; z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności: prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych PZPN-u, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu różnych dyscyplin sportowych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje zakres zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Aktualny wzór oferty i ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajdują się w zakładce: Miasto i Gmina – Organizacje pozarządowe – Otwarte konkursy ofert.