Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz w oparciu o Program współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert. Dotacje mogą być przyznane na zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pomocy społecznej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wskazuje zakres zadań zlecanych organizacjom wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz składania ofert, a także termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

Do pobrania: