Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

 Burmistrz Zelowa działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 232, poz. 1378) oraz uchwały nr XXXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2013 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów w 2013 roku z zakresu ochrony zdrowia.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności: profilaktyka zdrowotna – 6 000,00 zł

(wysokość środków finansowych na zadania w 2012 r. – 6 000,00 zł)

(wysokość środków finansowych na zadania w 2011 r. – 6 000,00 zł)

 II.      Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536, z pózn. zm.),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz. 1240
z pózn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zelów,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem z danego zakresu,

3) złożą poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Do konkursu każdy oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych.

4. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

1) są niezbędne do realizacji zadania,

2) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą,

3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

4) zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,

5) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje sie w szczególności:

1) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

3) wydatki związane z działalnością gospodarczą,

4) pokrycie deficytu działalności organizacji, wsteczne finansowanie projektów,

5) działalność polityczną i religijną,

6) inwestycje i remonty w środkach trwałych,

7) dofinansowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

8) działania, z którymi związana byłaby promocja lub reklama alkoholu.

9) koszty obsługi administracyjnej zadania publicznego przekraczające 10 % dotacji (obsługa zadania publicznego to m.in.: koordynacja zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania).

6. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

7. 1) Wkład własny nie może być mniejszy niż 10 % kosztów całości zadania. Na wkład własny składa się:

a) wkład finansowy rozumiany jako: wkład środków finansowych własnych oraz środków finansowych z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego,

b) wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków.

2) Konieczne jest oszacowanie wartości wkładu własnego w postaci wkładu osobowego
w budżecie oferty, jeśli taka postać wkładu własnego została przewidziana przez oferenta.

3) Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje przede wszystkim przez:

a) przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących prace społeczna wraz
z rodzajem i liczba godzin pracy,

b) załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.

8. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie. Nie złożenie korekty
w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji. W przypadku złożenia korekty zawierającej błędy lub braki, oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia. Brak poprawy lub uzupełnienia złożonej korekty w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy, jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji.

9. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

III.   Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 6 maja 2013 r. do godz. 15:00.

2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: ul. Żeromskiego 23,
97-425 Zelów. Oferty powinny być złożone w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz dopisek: „Otwarty konkurs ofert”.

3. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

4. Na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego zgodny z nazwa rodzaju zadania publicznego wymienionego w niniejszym ogłoszeniu oraz tytuł zadania publicznego, ustalony przez oferenta(ów), realizowanego w ramach rodzaju zadania (nazwa własna zadania).

5. Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl.

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami (odpisem z KRS, innym dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta). Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

7. Oferent jest związany złożoną oferta do dnia rozstrzygnięcia konkursu, co potwierdza w pkt. 3 oświadczenia do oferty.

8. Do oferty należy załączyć:

1) odpis lub kopię odpisu z krajowego rejestru sądowego (także wydruk z bazy elektronicznej krajowego rejestru sadowego) lub innego rejestru lub ewidencji,

2) statut oferenta (oferentów) lub jego kserokopie.

9. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).

 IV.    Termin i tryb wyboru oferty

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w dniu 7 maja 2013 r. o godz. 14:00.

2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Zelowa.

3. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone po terminie wskazanym w pkt. III.1 ogłoszenia,

2) nie odpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,

5) nie spełniające warunku dotyczącego udziału środków własnych oferenta określonego w pkt. II.7 ogłoszenia,

6) wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów obsługi zadania
o którym mowa w pkt. II.5 ppkt. 9 ogłoszenia,

7) zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w pkt. IV.5 ogłoszenia (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich).

4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt. IV.5 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 7 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie www.zelow.pl i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 7 maja 2013 i nie później niż 8 maja 2013 r.

5. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie, skutkuje odrzuceniem oferty. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

1) nie zawarto lub błędnie określono rodzaj zadania na stronie tytułowej,

2) nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt. III.6 ogłoszenia,

3) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w pkt. III.8 ogłoszenia lub nie złożono potwierdzenia o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,

4) wystąpiły omyłki rachunkowe w kosztorysie, których korekta nie wpłynie na wysokość kwoty wnioskowanej dotacji i wkładu własnego oferenta,

5) nie zawarto oświadczenia o terminie związania oferenta (oferentów) lub wskazano krótszy termin związania oferenta (oferentów) złożoną ofertą niż ten określony w pkt. III.7 ogłoszenia.

6. Oferty nie odrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.

7. Komisja konkursowa sporządza listę rankingową ofert rekomendowanych do uzyskania dotacji, w kolejności zgodnie z liczbą punktów otrzymanych na podstawie oceny merytorycznej.

8. Oferty zostaną ocenione według kryteriów merytorycznych wskazanych w karcie oceny merytorycznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 70.

10. Oferty, aby otrzymać rekomendacje do dotacji, muszą uzyskać nie mniej niż 36 pkt.

11. Wzór karty oceny formalnej i wzór karty oceny merytorycznej wraz z uwagami oraz pytaniami pomocniczymi przy ocenie oferty stanowią załączniki odpowiednio nr 1
i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

12. Burmistrz Zelowa, biorąc pod uwagę opinie komisji konkursowej, podejmuje
w drodze zarządzenia decyzje o przyznaniu dotacji. W zarządzeniu zostają wskazane nazwa oferenta, nazwa zadania i wysokość przyznanej dotacji.

13. Od decyzji Burmistrza Zelowa nie przysługuje odwołanie.

14. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

15. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

16. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Zelów a podmiotem wskazanym zarządzeniu Burmistrza Zelowa.

17. W przypadku niepodpisania przez oferenta umowy z Gminą Zelów w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

18. Burmistrz Zelowa unieważni otwarty konkurs ofert, jeśli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Zelowa podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie: www.zelow.pl oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie.

19. Rozstrzygniecie konkursu podaje sie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie: www.zelow.pl oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zelowie.

20. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2013 roku.

V. Dodatkowych informacji udziela

 Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, tel. 44 635 15 36, rs@zelow.pl