Opłata retencyjna

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ustawa z z dnia 20 lipca 2017 r. PRAWO WODNE nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, obowiązek uiszczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwanej opłatą retencyjną.

 Dotyczy to osób będącymi:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Dotyczy to nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m², na których wykonano roboty i obiekty budowlane trwale związane z gruntem zmniejszające retencję przez wyłączenie z tej nieruchomości więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Posiadanie na ww. nieruchomościach urządzeń do retencjonowania wody, takich jak.: zbiornik, studnia, rów, przewody drenarskie, skrzynki rozsączające, z powierzchni trwale uszczelnionych istotnie obniża stawkę opłaty retencyjnej.

Wpływy z  opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE i tylko w 10% dochód budżetu gminy.

Oświadczenie dostępne jest w załączeniu, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego – pokój nr 23.