Obowiązek sporządzania informacji o azbeście

Wersja do wydrukuWersja PDF
azbest

Burmistrz Zelowa przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31), na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości  sporządza Informację w dwóch egzemplarzach. Jeden należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz należy przedłożyć burmistrzowi (osoby fizyczne) lub marszałkowi województwa (podmioty prawne, przedsiębiorcy).

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia, za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej gminy Zelów: http://www.zelow.pl/aktualności/gospodarkaodpadami/azbest lub otrzymać w siedzibie urzędu.

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami:
Urząd Miejski w Zelowie
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

pokój nr 1

W związku z powyższym, prosimy o dostarczenie wypełnionej Informacji o wyrobach zawierających azbest do Urzędu Gminy, do dnia 31 stycznia 2020 r.

UWAGA! Osoby fizyczne, które nie złożą w/w Informacji nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu w przypadku jego ewentualnego demontażu z dachu.