Nowy rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wersja do wydrukuWersja PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od 1 stycznia 2019 r. będzie realizował nowy rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje wsparcie gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Adresatami programu będą:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Wsparciem w ramach programu zostaną objęte osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1051,50zł,
  • dla osoby w rodzinie dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 792,50zł.

W celu realizacji programu Rada Miejska w Zelowie podjęła uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Nowo utworzony program zastąpi dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Nowy rządowy program będzie korzystniejszy dla naszej gminy, ponieważ wkład własny gminy będzie wynosił 20% całego programu, natomiast do tej pory stanowił on 40%.