Gmina Zelów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje mogą być skutecznym narzędziem dialogu pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim, organizacje mają możliwość wypowiedzenia swoich racji oraz zgłoszenia swoich pomysłów.

Konsultacje potrwają do 17 października 2018 roku. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z załączonym projektem Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 i formularzem konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka organizacje pozarządowe), na stronie internetowej Gminy Zelów (zakładka organizacje pozarządowe - Konsultacje) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zelowie.