Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zelów, pn. „Segregując śmieci dbasz o przyszłość”

Numer umowy: 270/EE/D/2013

Data umowy: 09.08.2013 r.

Charakterystyka zadania

Efekt rzeczowy:

Kampania informacyjno-edukacyjna ma na celu w przystępny sposób promować prawidłowe postępowanie z odpadami w związku z wejściem w życie od 1 lipca br. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnycmi w świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Działania informacyjne prowadzone będą poprzez druk i kolportaż plakatów i ulotek, organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz organizację pikniku ekologicznego.

Efekt ekologiczny:

Podejmowane przez gminę działania podniosą świadomość społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz zmierzają do uzyskania zrozumienia i akceptacji społecznej dla proponowanych rozwiązań wynikających z wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bardzo ważnym działaniem jest też promocja działań związanych z ograniczeniem ilości odpadów i ich wtórnym wykorzystaniem.

Do głównych działań informacyjno-edukacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami należy:

– informowanie o obowiązkach mieszkańców i gminy w zakresie nowego systemu,

– rozpowszechnianie zasad prawidłowego postępowania z odpadami, z naciskiem na propagowanie selektywnego zbierania odpadów,

– informowanie o korzyściach dla mieszkańców i środowiska, związanych prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami,

– podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Wartość projektu:

10 202,00 zł – całkowity koszt zadania

9 457,00 zł – kwota udzielonej dotacji

Termin realizacji zadania:

– do dnia 30.08.2013 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content