Agnieszka Stróż

 • Od kiedy zatrudniony: 01-07-2011
 • Poziom wykształcenia: wyższe
 • Kierunek wykształcenia: ekonomia
 • Telefon: 44/6341 000 wew. 20

Zadania i kompetencje:

Skarbnik Miasta jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowywanie opracowania projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami ustalonymi w ustawie o finansach publicznych,
 • ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,
 • nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości  zawieranych umów,
 • sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • opracowywanie sprawozdań rocznych i okresowych z wykonania budżetu gminy,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli wewnętrznej,
 • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących realizacji budżetu,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Poza w/w zadaniami Skarbnik Miasta nadzoruje działalność Referatu Finansowego.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content