Nabór przedstawicieli na członków komisji konkursowych

Do 18 stycznia br. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych.

W związku z ogłoszonym w tym roku pierwszym otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów Burmistrz Zelowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z zm.) działające na terenie Gminy Zelów do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2021.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Zelowa, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Zadania komisji konkursowej:

• ocena pod względem merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
• opiniowanie ocenionych ofert,
• rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Zelowa.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów do dnia 18.01.2021 r.

Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
  3. wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.

Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Gminny żłobek już otwarty

Modernizacja linii 220kV Rogowiec – Pabianice

Nieczynny GPSZOK

Szczepienia przeciw COVID-19