XXII sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w dniu w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Zelowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja złożona przez Komisariat Policji w Zelowie dotycząca wyników prewencyjnych osiągniętych w ramach służb „ponadnormatywnych” w 2020 roku refundowanych przez Urząd Miejski w Zelowie.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2021 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zelów w 2021 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zelów na lata 2021-2023.  
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania   Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021-2025. 
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody   ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.   
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Zelów. 
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji   Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2021 rok.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie sesji.

W związku z coraz większą ilością przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się ograniczyć udział osób uczestniczących w sesji do radnych Rady Miejskiej w Zelowie, pracowników obsługi sesji oraz osób zaproszonych w celu przedstawienia materiałów nad którymi rada będzie obradowała.

Przypominamy także, o zapisie w § 24 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1356) nakładającym obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Gminny żłobek już otwarty

Modernizacja linii 220kV Rogowiec – Pabianice

Nieczynny GPSZOK

Szczepienia przeciw COVID-19