XXI sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) XXI sesja Rady Miejskiej w Zelowie odbędzie się w trybie korespondencyjnym 20 listopada 2020 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23 II piętro, zgodnie z załączoną procedurą, według następującego proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zelów za rok szkolny 2019/2020. 
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r.
 6. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r.  
 7. Informacje nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 234).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 190/87).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów (dz. nr 487).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 125/1).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 711/1).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dz. nr 61/2).        
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zelów oraz zagospodarowania tych odpadów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  a powstają odpady komunalne.  
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym.   
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.  
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania przez Gminę Zelów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia adwokata Bartosza Prusińskiego do reprezentowania Rady Miejskiej w Zelowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. 
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Bujnach Szlacheckich prowadzonym przez Gminę Zelów. 
 28. Wolne wnioski i informacje. 
 29. Zakończenie sesji.

Procedura przeprowadzenia XXI sesji Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 20 listopada 2020 roku

W związku z art.15zzx ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) oraz ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, posiedzenie Rady Miejskiej w Zelowie odbędzie się w trybie korespondencyjnym. 

W dniu 20 listopada 2020 roku o godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie poprowadzi obrady. W kolejnych punktach porządku przedstawi wyniki głosowania korespondencyjnego radnych.

Przebieg obrad będzie transmitowany w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pakiet Kart do głosowania, radni mogą pobrać w dniu sesji tj. 20 listopada 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00 w Biurze Rady Miejskiej w Zelowie, pokój 120,
I piętro,  ul. Żeromskiego 23.

Wypełnione odręcznie i podpisane karty do głosowania, należy wrzucić
w dniu 20 listopada 2020 r. w godz. 8.00 – 10.00. do urny oznaczonej napisem „XXI sesja Rady Miejskiej w Zelowie – głosowanie korespondencyjne”, umieszczonej w Biurze Rady Miejskiej w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, w kolejności punktów porządku obrad, w kopercie z napisem „XXI sesja Rady Miejskiej w Zelowie – sesja korespondencyjna”.

Przed oddaniem pakietu kart należy podpisać listę obecności, która będzie dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Zelowie. Radnemu zostanie wówczas wydane potwierdzenie obecności na sesji.

Niepodpisanie listy obecności, zostanie potraktowane jako nieobecność na sesji.

Ewentualne pytania, wnioski i głosy w dyskusji związane z zagadnieniami zawartymi w porządku obrad sesji można przesłać w formie pisemnej na adres elektroniczny Biura Rady Miejskiej w Zelowie: brm@zelow.pl do godziny 10.00 do dnia 18.11.2020 r. Przewodniczący Rady udzieli radnemu odpowiedzi do dnia
19 listopada 2020 r. w takiej formie, w jakiej składał on swoje pytanie. Pytania wraz z odpowiedzią zostaną dołączone do protokołu z sesji.  

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych

Komunikat PPIS w Bełchatowie

Stypendium szkolne – decyzje

Dzień Pracownika Socjalnego