Sieć gazowa w Zelowie – informacja dla mieszkańców

W związku z  budową sieci gazowej na terenie miasta Zelowa, osoby mieszkające przy ulicach objętych inwestycją, które są zainteresowane podłączeniem swojej nieruchomości do sieci informujemy, że wnioski w tej sprawie należy składać po odbiorze technicznym inwestycji. Odbiór planowany jest w  listopadzie br. O ewentualnych zmianach daty odbioru technicznego będziemy Państwa informować na bieżąco.

Planowane spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID 19, w najbliższym czasie nie dojdzie do skutku. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań w tej kwestii bezpośrednio pracownikom PSG Sp. z o.o., których dane teleadresowe podajemy poniżej lub przesyłanie pytań na adres: m.kowalczyk@zelow.pl.

Wnioski będzie można składać online za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa. Szczegółowe informacje znajdują się w linku https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1 . Wnioski będą również przyjmowane drogą tradycyjną w Urzędzie Miejskim w Zelowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa p. 12, 22, 23).

Informacji na temat wypełnienia wniosku udzielają pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., OZG w Łodzi, Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim tj.

p. Agnieszka Stawska

tel. 42 675 95 94

p. Dariusz Wółka

tel. 42 675 95 82

Wymagane dokumenty:

Należy pamiętać, że osoby mieszkające przy budowanej sieci składają następujące dokumenty:

  • wniosek o określenie warunków przyłącza do sieci gazowej dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej
    i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). Na mapie zależy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
  • We wniosku należy też określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Obecnie realizowany jest I etap budowy sieci gazowej na terenie Zelowa, której trasa została określona już kilka lat temu. Starania Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka odniosły skutek i po długiej przerwie inwestycja w końcu jest realizowana. Ponadto, mając na uwadze zrównoważony rozwój gminy, Burmistrz podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających ku rozbudowie sieci w przyszłości. Pierwszym krokiem będzie rozpoznanie oczekiwań mieszkańców gminy w tym zakresie poprzez zebranie wniosków. Mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że na ten wniosek otrzymają decyzję odmowną, ponieważ ich nieruchomość nie leży przy budowanym obecnie gazociągu. Jednak wnioski te stanowić będą podstawę do analizy przez PSG Sp. z o.o. kierunków dalszego rozwoju sieci w mieście,  a później w gminie. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Zelowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa p. 12, 22, 23).

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Wnioski o dowód osobisty przez internet tylko do 26 lipca

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Dyżur pracowników ZUS w Zelowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Skip to content