Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski zwołuje XVII sesję Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 28 maja 2020 roku na godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Zelowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2019 rok”.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Zelów za 2019 rok. 
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów za 2019 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Gminy Zelów.    
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zelów za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku. 
 11. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zelowie za 2019 r. i I–szy kwartał 2020 roku. 
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych polegające na przejęciu „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez „Zakład Usług Komunalnych” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zelowie.  
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 118 poł. w obrębie 02 miasta Zelowa) .
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 39/3 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol.Karczmy).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 34/34 poł. w obrębie 19 Jamborek-Kol. Karczmy).  
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 5 poł. w obrębie 01 Bocianicha).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. działki nr 35/7 poł. w obrębie 06 m. Zelowa).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów (dot. dz. nr 584 poł. w obrębie 18 Kurów-Kurówek gm. Zelów).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zelów.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zelów.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Zelów.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. zs. w Zelowie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
 30. Rozpatrzenie projektu w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania miesięcznej diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zelowie.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Zelowie biorących udział w posiedzeniu Rady i Komisji.
 33. Wolne wnioski i informacje.
 34. Zakończenie sesji.

Informuję również, że  zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego przesłanymi pismem z dnia 14 marca 2020 r. w którym wskazuje, że stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażaniem wirusem SARS–Co V-2 wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu.

W związku z powyższym liczba osób uczestniczących w sesji zostaje ograniczona do radnych Rady Miejskiej w Zelowie, pracowników obsługi sesji oraz osób zaproszonych w celu przedstawienia materiałów nad którymi rada będzie obradowała. Jednakże zachęcam do oglądania obrad sesji poprzez kanał Youtube.

Porządek sesji przewiduje przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zelów za 2019 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji w miesiącu czerwcu br. na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie absolutorium.  
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności (art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Zelów za 2019 rok” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

O terminie sesji czerwcowej będziemy informować na stronie www.zelow.pl w aktualnościach.

Mieszkańcy chcący zabrać głos w dyskusji nad „Raportem o stanie gminy za rok 2019” mogą przekazać swoje zgłoszenie do Biura Rady Miejskiej w Zelowie, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23. Adres email: brm@zelow.pl Telefon kontaktowy 44 635 15 43.

Klauzula informacyjna 

– nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji 

Rady Miejskiej w Zelowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Miejskiej w Zelowie informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Zelów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, której przedstawicielem jest Burmistrz Zelowa.

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zelowie można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zelow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Miejskiej, – przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Miejskiej, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy. Udział w obradach sesji Rady Miejskiej jest dobrowolny.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Miejskiej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Zelów.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie

Koncert zespołu ZAYAZD

Koncert Papieski

Złote dziewczyny z Zelowa