Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie Sylwester Drozdowski zwołuje XVI sesję Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 27 marca 2020 roku na godz. 12.00 w sali Domu Kultury w Zelowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Zelowie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zelów za 2019 r. 
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 r.
 8. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa za okres od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.  
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2020 – 2029.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4912E na
  odc. od msc. Karczmy do msc. Kociszew”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zelów na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.  
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zelów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
  im. mjr Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich w szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach, do struktury klas I-III z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie za bezzasadną.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady informuję, że zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego przesłanego pismem z dnia 14 marca 2020 r. w którym wskazuje, że stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażaniem wirusem SARS –Co V-2 wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu.

W związku powyższym liczba osób uczestniczących w sesji zostaje ograniczona do radnych Rady Miejskiej w Zelowie, pracowników obsługi sesji oraz osób zaproszonych w celu przedstawienia materiałów nad którymi rada będzie obradowała.

Klauzula informacyjna 

– nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji 

Rady Miejskiej w Zelowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Miejskiej w Zelowie informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Zelów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, której przedstawicielem jest Burmistrz Zelowa.

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zelowie można kontaktować się poprzez e-mail: iod@zelow.pl

3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Miejskiej, – przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Miejskiej, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy. Udział w obradach sesji Rady Miejskiej jest dobrowolny.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zelowie.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Miejskiej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Zelów.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Ankieta LGD „Dolina rzeki Grabi”

Życzenia na Dzień Samorządu Terytorialnego

Zasady wyrzucania maseczek i rękawiczek ochronnych