Deklaracje na wymianę pieców

Informujemy, że Gmina Zelów zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń RPO Województwa Łódzkiego, dotyczącego wymiany pieców.

Przystąpienie Gminy Zelów do aplikowania o środki w ramach projektu uzależnione jest od stopnia zainteresowania wśród mieszkańców. W związku z tym osoby zainteresowane wymianą nieekologicznego źródła ciepła, proszone są o zgłaszanie się w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2020 roku, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zelowie, w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ważnym świadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

Szczegółowych informacji udziela: p. Mateusz Piechowski (pok. 1) lub pod nr telefonu: 44 6341000 wew. 55.

UWAGA:

 1. W związku z tym, że inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła muszą przyczyniać się do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, w ramach przedmiotowego wniosku możliwa będzie wymiana dotychczasowego pieca na piec opalany gazem albo biomasą.
 2. W wyniku wymiany dotychczasowego źródła ciepła musi nastąpić redukcja emisji gazu CO2o co najmniej 30%.
 3. Wnioskiem będą objęte budynki wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe, tj. nie jest w nich i nie będzie przez okres trwałości projektu zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza.
 4. Wszelkie inwestycje w ramach projektu muszą być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska i przepisami prawa budowlanego. Konieczne jest dla każdej nieruchomości sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – koszt sporządzenia świadectwa  jest kosztem Uczestnika.
 5. Budynki, które nie są oddane do użytkowania nie podlegają dofinasowaniu.
 6. Uczestnik musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości – uregulowane prawo własności, którego ksero zobowiązany jest przedstawić pracownikowi Urzędu.
 7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na użyczenie Gminie Zelów nieruchomości na cele realizacji montażu źródła ciepła.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres trwałości projektu instalacja powstała
  w jego wyniku będzie własnością Gminy Zelów, a po zakończeniu tego okresu zostanie mu przekazana w sposób ustalony w terminie późniejszym na podstawie odrębnej umowy.
 9. Złożenie deklaracji i pokrycie kosztów wykonania świadectwa nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest wyłącznie od uzyskania przez Gminę środków UE, a poniesione w związku z dokumentacją koszty, stanowią ryzyko osób zainteresowanych. Wykonanie świadectwa stanowi wydatek bezzwrotny i stanowi w całości koszt Uczestnika.
 10. Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Miejskim Zelowie i u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.zelow.pl

Deklaracja uczestnictwa

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Konkurs na tradycyjną Babę Wielkanocną

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami

ZUS przedłuża ważność orzeczeń lekarskich o 3 miesiące

Informacja dla przedsiębiorców