Nabór przedstawicieli na członków komisji konkursowych

Do 29 stycznia br. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, oceniającej oferty organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570 i 2020) na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów w 2020 roku.

Członkami komisji konkursowych mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:- reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Zelów,- posiadają dobrą znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zelów w roku 2020,- akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów do dnia 29.01.2020 r.Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji lubb) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji lubc) wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.Udział w pracach komisji jest społeczny i nieodpłatny.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie

Koncert zespołu ZAYAZD

Koncert Papieski

Złote dziewczyny z Zelowa